go to main prd

คู่มือการดูแล

การสึกหรอของดอกยาง

การสึกหรอของดอกยางส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และประสิทธิภาพของรถโดยตรง ผู้ขับขี่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางเป็นประจำ

ความสำคัญของการตรวจสอบกการสึกหรอของดอกยาง

  • ยิ่งร่องยางที่อยู่บนพื้นผิวของยางลึกเท่าไร ยางก็ยิ่งมีการยึดเกาะดีขึ้นเท่านั้น คุณสามารถป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดด้วยการตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางเป็นประจำ

ช่วงเวลาที่แนะนำระหว่างการตรวจสอบแต่ละครั้ง

  • ฮันกุกขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบยางของคุณก่อนและหลังการเดินทางระยะไกล

ตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางด้วยสัญลักษณ์

  • คุณสามารถตรวจสอบความลึกของร่องโดยใช้อปุกรณ์วัดความลึกของดอกยาง หรือโดยการสังเกตตัวบ่งชี้การสึกของดอกยางที่ด้านล่างของร่อง ซึ่งเป็นตำแหน่งบนไหล่ยางที่มีเครื่องหมาย “▲” กำกับอยู่ เพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะที่เหมาะสม ควรเปลี่ยนยางตอนที่ร่องยังคงมีความลึกน้อยกว่า 2 มม.
Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Tread Wear-Tire Tread Wear Indicator

ตัวบ่งชี้การสึกของดอกยาง